SEMPOZYUM HAKKINDA
TANITIM METNİ

Eski çağlardan beri Tokat ve çevresi, İpek Yolu üzerinde yer alması, değişik rakımlarda yaylaları, ovaları, bağ ve bahçeleri ve akarsuları sebebiyle Roma, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Tokat; söz konusu bu uzun tarihî geçmişi içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihle an arasında gidip gelmelerin yaşanabildiği ender şehirlerden biri olarak kalabilmiştir. Şehir; Roma, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde siyasi, dinî, idari ve kültürel açıdan önemli bir merkez olmuştur. Varlığını günümüze kadar devam ettiren tarihî mekânlar, camiler, medreseler, mescitler, tekke ve dergâhlarla beraber hanlar, hamamlar, kervansaraylar ve türbeler buna tanıklık etmektedir. Şüphesiz daha ilk dönemlerde açılan medreseler, şehrin ilmî ve kültürel açıdan da gelişmesine imkân tanımıştır. Burada nice âlimler ve fazıllar yetişmiş, ilim ve irfan hayatımızda yıldız gibi parlamışlardır. Molla Hüsrev, Molla Lütfî, İbn Kemal, Şeyh Mehmed Emin Tokadî, Abdulmecid-i Şirvânî ve Plevne müdafii Gazi Osman Paşa bunlardan bazılarıdır. Birçok müellif ve seyyahın anlatımında Tokat’a dair yapılan nitelemeler, şehrin ilim ve kültür mirası açısından ön plana çıktığını göstermektedir. Tokat, “Âlimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağı” bir şehirdir. Yazılan tarih kitaplarında, vakıf şartnâmelerinde, şer’î belgelerden, ilmiye ve sufiye icazetnamelerinden de Tokat’a dair zengin malzeme bulunmaktadır. Bu çerçevede Tokat’ta birçok eğitim müessesesi hâlâ varlığını devam ettirmektedir. Bu eğitim kurumlarında önemli ilim, fikir ve sanat adamları yetişmiştir. Yazma eser kütüphanelerinde Tokatlı âlimlerin telif ya da şerh, hâşiye ve ta’lik şeklinde yazdığı pek çok yazma eserin, tabakat ve tezkere kitaplarında Tokatlı birçok âlimin bulunması bu gerçeği ortaya koymaktadır. Daha önce yapılan birkaç sempozyum ve panele rağmen Tokat; ilmî, dinî, edebî, siyasî, iktisadî ve sosyal yönleri ile hâlâ araştırılmayı ve keşfedilmeyi bekleyen bir konumdadır. Bu sebeple söz konusu zenginliklerin, alanında uzman bilim adamları tarafından yeni çalışmalarla bütüncül bir şekilde ele alınma ihtiyacı ortadadır. Düzenleyeceğimiz bu sempozyumun temel amacı da Tokat ilinin ilim ve kültür hayatını incelemek, bu sayede ilin köklü ilmî, dinî, sosyal ve kültürel değerlerini ortaya çıkartmaktır. Ayrıca yine bu vesileyle Tokat üzerine bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanları arasında bilgi alışverişi, işbirliği ve dayanışmayı artırmaya aracılık etmektir. Bu gaye ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde Tokat Valiliği ve Belediye Başkanlığının ev sahipliği ile “Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmî ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu” düzenlenmesine karar verilmiştir. Konu başlıkları çerçevesinde sunulacak bildiriler ile bölgenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Sempozyumda sunulan bildiriler, gerekli kontrol ve düzeltmeler yapıldıktan sonra bildiri kitabında yayımlanacaktır.

NOT: Bildiriler Sempozyum Başvuru Formu doldurularak tokatsempozyum2018@gop.edu.tr adresine gönderilebilecektir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.